Regulamin

Regulamin świadczenia usług za pomocą strony internetowej markastomatologiczna.pl
pexels
Regulamin świadczenia usług za pomocą strony internetowej markastomatologiczna.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Strona internetowa Marka Stomatologiczna, dostępna pod adresem internetowym www.markastomatologiczna.pl prowadzona jest przez ALFINCO sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555507, NIP 9562311224, REGON 361367933.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej.

§ 2

Definicje

1. Sprzedawca – ALFINCO sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Włocławska 167, kod pocztowy 87-100, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555507, NIP 9562311224, REGON 361367933
2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem strony internetowej.
3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze strony internetowej.
4. Strona internetowa - strona internetowa prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.markastomatologiczna.pl
5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Strony internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin - niniejszy regulamin Strony internetowej.
7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Subskrypcja – usługa świadczona drogą elektroniczną po zawarciu Umowy na czas określony wskazany przed jej zawarciem.
9. Budżet reklamowy – pula środków przeznaczona na wyświetlanie reklam w ekosystemie Google, Facebook, Instagram.
10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny na Stronie internetowej  umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. Koszyk – element oprogramowania Strony internetowej, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
12. Produkt - dostępna na Stronie internetowej usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Strony internetowej. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sprzedawcą

1. Adres Sprzedawcy: Włocławska 167, 87-100 Toruń
2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@markastomatologiczna.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48722577389
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 19 1600 1462 1884 8899 3000 0001
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00-16:00

§ 4

Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Strony internetowej oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrom lub Firefox z włączoną funkcją aktualizacji do najnowszej wersji,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie Strony internetowej nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Usługi znajdujące się na Stronie internetowej możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane na Stronie internetowej są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Usługi oraz koszt budżetu reklamowego, o której Klient jest informowany na stronie internetowej w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5. W przypadku Umowy obejmującej subskrypcję lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o budżecie reklamowym będzie podana na Stronie internetowej w opisie Produktu.

§ 6

Zasady składania zamówień

W celu złożeniaZamówienia należy:
1. wybrać pakiet usług będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Rozpocznij” (lub równoznaczny);
2. skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
3. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3.

§ 7

Oferowane metody płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatności elektroniczne,
b. Płatność kartą płatniczą.
2. Szczegółowe informacje na temat świadczenia usługi oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na Stronie internetowej.

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia na Stronie internetowej zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
4. Początek biegu terminu realizacji usługi dla Klienta liczy się w następujący sposób:
a. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia opłacenia usługi.
3. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca środki Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 45 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
c. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy: a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
b. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
d. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 10

Reklamacja i gwarancje

1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

§ 11

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Strony internetowej jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Strony internetowej zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Strony internetowej mogą być:
a. w przypadku Klienta, który korzysta na Stronie internetowej ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na Stronie internetowej. Sprzedaż produktów odbywa się przez platformę Stripe, a sprzedający wykorzystuje w tym celu dodatkowo usługę easycart.pl, w ramach której realizowana jest płatność (strona zakupu). Użytkownik, podając dane na stronie zakupu, zgadza się na ich przekazanie do EasyCart oraz Stripe zgodnie z regulaminem i polityką prywatności, które to dokumenty są podlinkowane na stronie koszyka.4. 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Stronę internetową zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o ochronie danych osobowych.
marka-stomatologiczna-marketing-dla-stomatologow
Porozmawiajmy o Twoich pomysłach i planach na temat marki stomatologicznej
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.