Ogólne Warunki Świadczenia Usług

1. Postanowienia Wstępne

1.1 Treść poniższych ogólnych warunków świadczenia usług ma zastosowanie do Usług Świadczonych przez ALFINCO sp. z o.o.  z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Włocławska 167, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555507, REGON 361367933, NIP  9562311224, zwaną w dalszej części umowy„Alfinco”
1.2 Alfinco świadczy Usługi dla Klienta w oparciu o zewnętrzne wyszukiwarki lub wyszukiwarkę internetową i ich strony partnerskie, zapewniające uzyskanie największej liczby odsłon: Strony Klienta.
1.3 Definicje:
a) Klient – podmiot, który zawarł Umowę na świadczenie Usług z Alfinco, akceptując Ogólne Warunki Świadczenia Usług.
b) Konto klienckie – w odniesieniu do Usług, w których Klient deklaruje Budżet, konto prowadzone przez Alfinco dla Klienta, na którym Klient gromadzi środki pieniężne przeznaczone na Usługi.
c) Kampania – określony w Umowie czas świadczenia/wykonania Usługi na rzecz Klienta.
d) Usługa – działania Alfinco podejmowane w globalnej sieci Internet, mające na celu promocję Klienta, z których opisem Klient przed zawarciem Umowy się zapoznał i zaakceptował warunki. Usługami są: Kampania reklamowa Google Ads, Facebook Ads, Landing Page; Strona dedykowana; budowanie stron internetowych; oraz usług z nimi powiązanych; Hosting; Optymalizacja Strony; pozycjonowanie; tworzenie Banerów; Analityka inne dostępne w ofercie.
e) Ogólne Warunki świadczenia Usług – rozumie się niniejsze postanowienia mające zastosowanie do wszelkich usług świadczonych przez Alfinco.
f) Wynagrodzenie – określona w Umowie kwota należna Alfinco z tytułu świadczenia/wykonania Usługi.
g) Obsługa - określona w Umowie kwota należna Alfinco z tytułu przygotowania, hostingu i optymalizacji Usług, linków sponsorowanych, w których Klient deklaruje Budżet.
h) Budżet – deklarowana w Umowie kwota, jaką Klient przekazuje na rachunek Alfinco, która po odjęciu Obsługi Alfinco, przeznaczana jest na świadczenie Usługi linków sponsorowanych (Google Ads; Facebook Ads).
i) Strona Klienta – strona internetowa wskazana w Umowie, do której wyłączne i pełne prawa ma Klient, która będzie przedmiotem Usługi Alfinco.
j) Strona Dedykowana – udostępniane oprogramowanie do budowy strony internetowej w zakresie określonym w specyfikacji Usługi, Strona Dedykowana jest w domenie nadanej przez Alfinco lub domenie, którą dysponuje Klient.
k) Hosting – Usługa polegająca na utrzymywaniu stron internetowych, w tym Strony Dedykowanej, w sposób umożliwiający jej publikację użytkownikom sieci Internet.
l) Landing page – utwór graficzny osadzony na subdomenie Klienta mający na celu pozyskiwanie danych kontaktowych zainteresowanych odbiorców.
ł) Banner – graficzna forma przekazania treści informacyjnych bądź reklamowych w Internecie, często będąca odnośnikiem do strony promowanego produktu.
m) Analityka - pomiar i analiza ruchu na stronie www za pomocą instalacji Google Analytics pozwalająca na weryfikację efektywności kampanii i źródeł ruchu, a także zwiększenie zwrotu z poniesionych inwestycji.
n) Utwór – przez utwór strony rozumieją w szczególności: Strony Dedykowane; strony www oraz strony firmowe w mediach społecznościowych; zdjęcia oraz teksty; Landing Page; Banery; kody qr.

2. Obowiązki Alfinco, Gwarancje
2.1. Alfinco świadczy w sposób profesjonalny Usługi na rzecz Klienta w zakresie określonym w Umowie i niniejszych postanowieniach, przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia Alfinco. Alfinco świadczy Usługę zgodnie z obowiązującym prawem i według najlepszej wiedzy, mając na względzie osiągnięcie najlepszych możliwych efektów.
2.2. Alfinco w trakcie trwania kampanii będzie monitorował przebieg Usługi i modyfikował jej parametry w granicach Umowy i specyfikacji usługi tak, by zapewnić osiągnięcie najlepszych możliwych rezultatów, biorąc pod uwagę określone przez Klienta parametry, w szczególności Budżet.

2.3. Jeżeli przedmiot Usługi polega na udostępnieniu oprogramowania, Alfinco na podstawie niniejszej umowy udziela Klientowi na okres trwania kampanii ograniczonego prawa do korzystania z tego oprogramowania, w tym również do rezultatów pracy takiego oprogramowania, gwarantując, że przedmiot praw wolny jest od wad prawnych i fizycznych.
2.4. Jeżeli przedmiotem Usługi są: zbudowane strony internetowe; strony firmowe w mediach społecznościowych; budowa strony na Facebook.pl; Landing page; kody QR, Alfinco w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 7.1., przenosi na Klienta majątkowe prawa autorskie do stworzonych na jego zlecenie Utworów po zapłacie wynagrodzenia należnego Alfinco.
2.5. Alfinco zastrzega prawo do jednostronnego modyfikowania zakresu, specyfikacji, wizualizacji świadczonych Usług, w tym również zaakceptowanych uprzednio przez Klienta, w celu ich optymalizacji, w każdym czasie, co nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia. Alfinco zastrzega sobie prawo do zbierania anonimowych statystyk i informacji, które okażą się niezbędne dla prawidłowego i efektywnego świadczenia Usług, przy czym Alfinco zobowiązuje się do nie ujawniania szczególnie poufnych danych klienta osobom trzecim.
2.6. Jeżeli w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu formy reklamowej w formie mailowej o ile Alfinco nie wyznaczy innego terminu - Klient nie złoży oświadczenia o akceptacji projektu lub nie przekaże Alfinco poprawionego projektu, będzie to oznaczało jego zgodę na przekazanie kreacji reklamowej zgodnej z przygotowanym przez Alfinco projektem. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do wszelkiej innej korespondencji mailowej Alfinco kierowanej do Klienta dotyczącej sposobu świadczenia usługi.
2.7. Klient uznaje fakt, że akceptacja projektu reklamy odnosi się wyłącznie do treści i elementów graficznych formy reklamowej i nie stanowi wiernego odtworzenia.

3. Obowiązki Klienta, Prawa Autorskie

3.1. Klient zobowiązuje się dokonywać zapłaty za Usługę Alfinco (zapewnić środki na koncie klienckim na cel realizacji kampanii) oraz współdziałać z Alfinco przy świadczeniu Usługi.
3.2. Klient udziela Alfinco na okres świadczenia Usługi, niewyłącznej licencji na korzystanie z dostarczonych lub udostępnionych Alfinco materiałów, znaków towarowych lub graficznych, sloganów, zapewnień lub oświadczeń w celu świadczenia Usługi oraz marketingu usług Alfinco i zobowiązuje się ich nie ograniczać w żaden sposób przez czas konieczny do realizacji przedmiotu umowy.3.3. Klient udostępni Alfinco informacje techniczne dotyczące Strony Klienta i umożliwi Alfinco dostęp do tej strony.
3.4. W trakcie trwania kampanii Klient zobowiązuje się utrzymywać Stronę Klienta oraz informować Alfinco o każdej zmianie jej adresu URL.  

4. Obowiązywanie Umowy, Odstąpienie


4.1. Umowa zostaje zawarta na okres trwania kampanii wskazany w Umowie lub na czas nieokreślony jeśli taki okres nie został wskazany w umowie. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Alfinco jest zapłata Wynagrodzenia lub jego raty lub posiadanie przez Klienta środków pieniężnych na koncie klienckim w wysokości umożliwiającej świadczenie Usługi.
4.2. Klient może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nienależytego wykonywania Umowy przez Alfinco i po uprzednim wezwaniu do należytego wykonania Umowy i wyznaczeniu Alfinco, co najmniej 30-dni roboczych na zaprzestanie naruszeń. Oświadczenie dla swej ważności wymaga formy pisemnej.
4.2.1. Klient może bez powodu odstąpić od umowy w terminie pięciu dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, bez obowiązku zapłaty odszkodowania. Po tym terminie oświadczenie jest bezskuteczne (umowa pozostaje w mocy), a Klient zobowiązuje się do zapłaty pełnej wartości Umowy. W przedmiocie odstąpienia od umowy wymagane jest złożenie lub przesłanie na adres Alfinco pisemnego oświadczenia o odstąpieniu, pod rygorem nieważności i bezskuteczności odstąpienia.

4.3. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wynagrodzenia, lub każdej jego raty, przekraczającego 30 dni Alfinco może rozwiązać Umowę ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia. Rozwiązując umowę Alfinco może obciążyć kwotą niezapłaconego wynagrodzenia lub raty wynagrodzenia powiększonych o odsetki maksymalne należne od dnia wymagalności wynagrodzenia lub raty wynagrodzenia. Dodatkowo Alfinco może żądać zwrotu wszelkich kosztów jakie poniósł w związku z realizacją niniejszej umowy. 
4.4. Alfinco może zawiesić (pozostając w gotowości do wznowienia usługi) świadczenie Usługi lub rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia Umowę w przypadku, gdy Klient narusza postanowienia Umowy, w szczególności określone w punkcie 3. W tym zakresie Klient oświadcza, że nie będzie kierował wobec Alfinco żadnych roszczeń.
4.5. Alfinco może w każdym czasie i bez podania powodu rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, w takim przypadku Alfinco rozliczy Usługi z Klientem, zwracając niewykorzystaną część Wynagrodzenia. Klient nie wnosi żadnych zastrzeżeń z tego tytułu.
4.6. Klient może w każdym czasie i bez podania powodu rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, w takim przypadku Alfinco rozliczy Usługi z Klientem, zwracając niewykorzystaną część Wynagrodzenia. Klient nie wnosi żadnych zastrzeżeń z tego tytułu.

5. Świadczenie Usługi

5.1. Z zastrzeżeniem punktu 4.1. oraz punktów 5.1.1-2. Alfinco rozpocznie świadczenie Usługi w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy i udostępnienia przez Klienta niezbędnych informacji koniecznych dla świadczenia Usługi.
5.1.2. W zależności od zaawansowania projektu, Alfinco zastrzega sobie termin do 6 miesięcy na stworzenie strony internetowej dla Klienta.
5.2. Alfinco może jednostronnie zmienić przedmiot Usługi, informując Klienta, o ile zmiany mają na celu efektywniejsze świadczenie Usługi. Klient akceptuje, iż Usługa świadczona jest w oparciu o zewnętrznych dostawców wyszukiwania, za których działania lub zaniechania Alfinco nie odpowiada.
5.3. W przypadku, gdy Usługa świadczona jest w oparciu o Stronę Klienta, Alfinco nie ponosi odpowiedzialności za jej niedostępność. Powyższe nie wpływa na świadczenie Usługi i wynagrodzenie Alfinco. Klient zobowiązuje się zapewnić hosting Strony Klienta i domenę we własnym zakresie.
5.4. Alfinco zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia/wykonania Usługi z zachowaniem prawa do Wynagrodzenia w przypadku, gdy publikowane treści (w jakiejkolwiek formie) naruszają przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje, uczucia religijne lub mogłyby w ocenie Alfinco narazić Alfinco lub Klienta na szkodę.
5.5. Alfinco w celu autopromocji ma prawo do powoływania się na projekty Utworów stworzonych w wyniku Umowy, w tym w szczególności do powoływania się na te projekty we własnych materiałach reklamowych.
5.6. W przypadku wykonywania Usługi budowania strony, Alfinco zastrzega sobie prawo do obrandowania kodu stworzonej strony i/lub jej stopki.

6. Odpowiedzialność

6.1. Klient pokryje wszelkie wydatki i naprawi szkody poniesione przez Alfinco w wyniku roszczeń osób trzecich w związku ze świadczeniem Usługi w zakresie, w jakim szkoda Alfinco dotyczy bezpośrednio lub pośrednio działania lub zaniechania Klienta oraz osób działających w jego imieniu. Powyższe dotyczy w szczególności sytuacji naruszenia przez Klienta prawa do znaku towarowego, firmy, logotypów, praw autorskich, dóbr osobistych lub innych. W przypadku wytoczenia postępowania sądowego wobec Alfinco Klient zobowiązuje się wstapić do sprawy i zwolnić Alfinco z odpowiedzialności.
6.2. Alfinco ponosi odpowiedzialność z tytułu Umowy w zakresie następstw swojego działania i rzeczywistej szkody, jednak wyłącznie do wysokości otrzymanego od Klienta Wynagrodzenia.
6.3. Alfinco nie ponosi odpowiedzialności za stan interesów Klienta. Klient akceptuje fakt, iż Alfinco nie świadczy Usługi na zasadach wyłączności.
6.4. Alfinco zastrzega prawo do obciążenia Klienta kosztami dochodzenia należności, w tym kosztami działań windykacyjnych.
6.5. Zawierający umowę w imieniu Klienta zobowiązuje się pokryć szkodę Alfinco w zryczałtowanej wysokości odpowiadającej wartości umowy brutto, w przypadku przekroczenia umocowania do reprezentowania Klienta, działania bez umocowania lub zawarcia umowy niezgodnie z zasadami reprezentacji Klienta.

7. Wynagrodzenie

7.1. Klient zobowiązany jest zapłacić Alfinco Wynagrodzenie określone w Umowie. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy. W przypadku Linków Sponsorowanych na Wynagrodzenie składają się zarówno Budżet, jak i Obsługa.
7.2. Warunkiem uruchomienia świadczenia usługi jest wpłata min. I raty wynagrodzenia określonego w Umowie lub całości wynagrodzenia zgodnie z deklarowanym budżetem, które Alfinco potwierdzi fakturą VAT, przesyłając ją na adres Klienta. W przypadku wpłaty min. I raty w wysokości niezbędnej do uruchomienia świadczenia pozostała wysokość wynagrodzenia zostanie wpłacona w terminie określonym w Umowie. Brak wpłaty w wymaganym terminie spowoduje wstrzymanie świadczenia usług na rzecz Klienta - z tego tytułu Klient oświadcza, że nie będzie kierował żadnych roszczeń. Okres wstrzymania świadczenia usług przez Alfinco z powodu braku płatności przez Klienta nie będzie stanowił opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy przez Alfinco.

8. Postanowienia Końcowe

8.1. Wszystkie zmiany Umowy lub oświadczenia stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem oświadczeń, o których mowa w punkcie 3.1. Umowa określa prawa i obowiązki stron oraz zastępuje wszelkie ustne uzgodnienia poczynione podczas negocjowania jej warunków.
8.2 Alfinco może przenieść prawa (wierzytelności) i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na rzecz podmiotu z nim powiązanego, na co Klient wyraża niniejszym zgodę.
8.3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub w inny sposób wadliwe pod względem prawnym, to pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
8.4. Niniejsza Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej oraz jurysdykcji sądów polskich. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy Klient i Alfinco oddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla miasta Torunia.